ความเป็นมา
  ประวัติ ฯพณฯองคมนตรี พลอากาศตรี
    กำธน  สินธวานนท์
  รายชื่อคณะกรรมการ
  รางวัลมูลนิธิ"กำธน สินธวานนท์"
  รางวัลผู้ทำความดี
  รายนามผู้ได้รับรางวัล
  ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม


รางวัลวิชาการ
ปี 2536

 1. นายกิตติ สิริกวิน การศึกษาการนำขี้เถ้าลอยลิกไนต์มาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุก่อสร้างงานดิน รางวัลที่1:สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 2. นายเรวัตร สุวรรณกิตติ บทความ "เพื่อแผ่นดินไทย" และหนังสือการพัฒนา แหล่งน้ำในประเทศไทย รางวัลที่2:สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 3. นายนิพนธ์ เหตระกูล การศึกษาแผ่นดินไหวในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนเขาแหลม รางวัลชมเชย:สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 4. สุวพันธ์ นิลายน หนังสือ "อุตุนิยมวิทยา"
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 5. นายพีระพล พจนารถ การแก้ปัญหา UNIT 4 TRIP จากความผิดปกติในระบบBSC
  รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 6. เจริญ ทะมังกลาง การออกแบบตัวเหนี่ยวนำเพื่อช่วยลด กระแสทรานเซียนท์โดยทำให้เหมาะสม
  รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 7. ประสิทธิ์ นิรัติศยกุล งานวิจัยปลูกพืชเพื่อบำบัดคุณภาพน้ำเสียจากโครงการแม่เมาะ
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 8. จุมพฎา พิชัยวงศปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพงาน ศึกษาเฉพาะกรณีกฟผ.
  รางวัลชมเชย : สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 9. ประกิจ ย่าพรหม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนปากมูล รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา
 10. มนตรี สุวรรณมนตรี Establishment of National Involuntary Resettlement Policy : The Case Study of Agriculture-Based Resettlement of People Displacement
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา
 11. สุรีย์ เหมะพรรณ์ สองพระองค์ คู่ขวัญ คู่บารมี คู่โลก
  รางวัลเกียรติยศ :สาขาปรัชญา

ปี 2537

 1. กลุ่ม "ทุ่นแรง" การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีราคาไม่เกิน 500 บาท
  รางวัลที่ 1: สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 2. สมชัย กกกำแหง ทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้างฐานรากสนามบินนานาชาติที่หนองงูเห่า
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 3. วิภาจรีย์ ศัลยพงษ์ การใช้เฝือกพยุงเอวเพื่อป้องกันโรคปวดหลัง
  รางวัลที่ 3 :สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 4. สุรศักดิ์ ฝันเชียร กฟผ. 25 ปี พัฒนา ผลิตไฟฟ้าเพื่อประชาชน
  รางวัลชมเชย :สาขาสังคมวิทยาปี

2539

 1. วินัย ธีรเบญจกุล ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.
  รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 2. ธีราวุธ น้อยนะวะกุล รายงานการวิจัยตามโครงการอนุรักษ์นกปากห่างและสิ่งแวดล้อม
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. หนุ่มไฟแรง การปรับปรุงใบมีดยี่ห้อ Osaka Hasegawa ซึ่งปลด-สับ ยาก ให้ปลดสับ-ปลด สะดวกขึ้น
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 4. นายอุดม ยังประดิษฐ์ การดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าทางด้าน Air Inlet Filter ของ Gas Turbine รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 5. อารยา รัมภกาภรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจเครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการ
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 6. จิรศักดิ์ ธีระวราพฤกษ์ โปรแกรมการกรอกล่วงเวลา (โปรแกรม OTP 1.0)
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 7. วัฒนา มีวาสนา เรื่องมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
  รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 8. ส่วนงานพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา มวลชนสัมพันธ์ "การมอบอุปกรณ์และทุนการศึกษา" กองศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

ปี 2540

 1. ฐิติพัฒน์ ตริยางกูรศรี การแก้ปัญหาเพาเวอร์โฟลว์โดย Excel Solver
  รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต
 2. ดำรงค์ ถาวรวิสุทธิกุล ความรู้จากการพังทลายของ Slope และการปรับแก้แบบบ่อเหมืองแม่เมาะ
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 3. สำนักงานแพทย์และอนามัย. รางวัลดีเด่นการสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน
  รางวัลที่ 2 : สาขาสังคมวิทยา
 4. สมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล การพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารบุคลอินทราเน็ต
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 5. วินัย จงสงวนประดับ การลดขั้นตอนเงินยืมทดรอง รางวัลชมเชย : สาขาการคลัง
 6. ไพรัช สิฏฐกุล รายงานศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติมในการดำเนิน Second Reserves สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 7. สายลดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา การศึกษาคุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพหลังการสร้างเขื่อนสิริกิติ์
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

ปี 2541

 1. นวณัฐ เอื้ออนันต์ ระบบเครือข่าย PC Computer เชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลด้วยระบบ X.25 Communication Protocol โดยใช้การประยุกต์ใช้งาน RT-Kernel Multi Tasking
  รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 2. ประยูร ขาวซัง เครื่องดูดคราบน้ำมันบนผิวน้ำ
  รางวัลที่ 1 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 3. บรรจบ ไอยะรา ระบบข้อมูลปัจจุบันของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 4. ชูเกียรติ พรศาลนุวัฒน์ EASY MIMS ONLINE
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 5. กมล แก้วประไพ และ คณะ ลดเวลาในการซ่อมสาย Over Heal GroundWire ในสายส่งขนาดแรงดัน 230,000 โวลท์ นครสวรรค์-ตาก 2
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 6. วิศว จักรไพศาล ผลกระทบของขี้เถ้าลอยในปฏิกิริยาปอซโซลานิกที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตสมรรถนะสูง รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 7. พฤทธิชัย ปัญญวรรณศิริ ระบบ PC Computer ที่สื่อสารข้อมูลแบบพร้อมเพรียงกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง กฟผ.
  รางวัลชมเชย : วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 8. บุญดวน สายสุวรรณ การศึกษาการจัดการเถ้าลอยจากการใช้ Precipitator ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 9. เอกพล พลบัวไข โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านรอบเขื่อน ปี 2540-2541
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยาปี

2542

 1. สมชัย กกกำแหง การออกแบบและการควบคุมคุณภาพเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ ในงานก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายอุปกรณ์หนักของ กฟผ. จ. สุราษฎร์ธานี
  รางวัลที่ 1 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 2. สิทธิศักดิ์ คงชุม ระบบ Party - VHF ของ ฝปอ.
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 3. กมล แก้วประไพ และคณะ Spiral Overhead Ground Wire
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 4. ชูเกียรติ พรศาลนุวัฒน์ EASY MIMS ONLINE
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 5. บุญธรรม ป้อมวงศ์ ลดปัญหาจากการปลด-สับ ใบมีดผิดตัวขณะทำ Switching
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 6. ศรีสุภา จวบสวัสดิ์ การพัฒนาระบบการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของ กฟผ.
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 7. ชัยโรจน์ จักรไพศาล การแก้ไขปัญหาการขัดข้องของอุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้าภายในลานไกไฟฟ้า
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 8. รัตนะ ยิ้มสกุลกาญจน์ รูปปั้นไดโนเสาร์
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา
 9. วรศักดิ์ กฤผล
  การเปรียบเทียบอุบัติการการพบโรคระบบหายใจและโรคผิวหนังเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังในประชากรที่อาศัยอยู้พื้นที่ใกล้เคียงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 10. สายลดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา การศึกษาคุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพหลังการสร้างเขื่อนสิริกิติ์
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

ปี 2543

 1. สิทธินันท์ ประกอบไวทยกิจ การเปลี่ยนลูกถ้วย V-String ของสายส่ง 500 kV โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (500 kV V-String Bare Hand)
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 2. สมพงษ์ เลิศคชสีห์ Modify Air Inlet Filter Housing LKB-G10
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 3. แผนกโรงงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เครื่องดึงสารทำความเย็น R-12 เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้งาน
  รางวัลที่ 3 : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. สุนัย โซวจินดา ระบบงานสวัสดิการ (One stop Services)
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ปี 2544

 1. ธานี จำเนียรกาล และคณะ การออกแบบคีย์บอร์ดสำหรับควบคุมการเดินเครื่อง
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 2. ไพฑูรย์ ปล้องมาก การวิจัยและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ระบบแผ่นดินไหว
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 3. กมล แก้วประไพ และคณะ การลดจำนวนการขาดของสาย Overhead Ground Wire สายส่งขนาด 230,000 โวลท
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
 4. กัมปนาท จันสด ระบบ Doppler Sodar Online
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 5. พฤทธิชัย ปัญญวรรณศิริ อุปกรณรับส่งข้อมูลปลายทาง Remote Terminal Unit
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 6. มัญชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาคารควบคุมหลักและอาคารแปลงกำลังไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง ราชบุรี
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 7. ประสิทธิ์ สุริยะ และคณะ การสำรวจการติดเชื้อพยาธิ และพยาธิใบไม้เลือดในประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จ. อุบลราชธานี พ.ศ. 2536-2539
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 8. มนตรี สุวรรณมนตรี และคณะ จากรากหญ้าสู่การผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2545

 1. หนูจันทร์ นามอ่อนตา ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสำหรับศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ. แบบ Open System Architecture โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Computerized Control System/Windows Based
  รางวัลที่ 1: สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 2. ชลอ นาคชาติ ระบบควบคุมรวมอเนกประสงค์
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 3. เรวัตร สุวรรณกิตติ หนังสือ Pocket Book เรื่อง "เขื่อนวิกฤต"
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ประวัติ ธนะราช ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักวัตถุพลอยได้โดยใช้บาร์โค้ด
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 5. พิพัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์ โปรแกรมช่วยงานตรวจสอบระบบ TV Translator และระบบโปรแกรมสอบเทียบเครื่องมือวัดสื่อสารแบบอัตโนมัติ
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 6. กำพล พาหิระ โครงงานจัดทำโปรแกรมเครื่องจำลองโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยคอมพิวเตอร์
  รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 7. เกียรติศักดิ์ เตียวกุล Vibration Problem of The Steam Turbine of Coal-Fired Power Plant
  รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 8. กมล แก้วประไพ และคณะ รถชิงช้าไต่สายสำหรับงานซ่อมบำรุงรักษา Overhead Ground Wire
  รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปี 2546

 1. อดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ และคณะ แบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล ระบบไฟฟ้า (CIM)
  รางวัลที่ 1: สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 2. ประวัติ ธนะราช ระบบรายงานเหตุการณ์การเดินเครื่อง Online
  รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 3. เกียรติศักดิ์ เตียวกุล และ พิริยะ ทองเชี่ยว The Condenser Loss Control Monitoring and Maintenance Management of Mae Moh Thermal Power Plant
  รางวัลที่ 2 : สาขา
  วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 4. กองสวิตช์เกียร์ Point on Wave Switching Controller
  รางวัลที่ 2 : สาขา
  วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 5. คงเดช ศรีสำราญ และคณะ "e-Learning ที่ใช้ Open Source"
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 6. สุรชาติ ลี้รากรีผล และ โอภาส น้ำสมบุญ การแก้ปัญหา Gas Turbine Trip และ HRSG จากการปิดของชุด Hydraulic Damper โดยประยุกต์ใช้เทคนิคสวิชชิ่ง ความถี่ต่ำควบคุมโซลินอยด์วาล์ว
  รางวัลชมเชย : สาขา
  วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 7. จิระชัย ศรีสมบัติ Fly Ash Air Slide Channel โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 และ 6
  รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 8. สุมิตร จำปา การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผักตบชวา และจอกในการกำจัดซัลเฟตในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะ
  รางวัลชมเชย : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2547

 1. สุนทร  สิงหจารุ การลดอุณหภูมิแก๊สไอเสีย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 - 7
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 2. มานะชัย  กิจวิจารณ์ และคณะ  ใบมีดตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงแบบ Double Side Break  ขนาดพิกัด  115 kV  2000 A 
  รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 3. อุดม  ยังประดิษฐ  และคณะ  การปรับปรุงสภาพหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องแก๊สเทอร์ไบน์  MS 9001 FA  โรงไฟฟ้าพระนครใต้
  รางวัลที่ 2 : สาขา
  วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 4. เกียรติศักดิ์  เตียวกุล   Vibration Problem of Steam Turbine of Mae Moh Thermal Power Plant
  รางวัลที่ 2 : สาขา
  วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 5. ประภาส  พันธุ์อร่าม และคณะ  การให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมผลิตลูกพันธุ์ปลา เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตการประมงในอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาเขื่อนปากมูล
  รางวัลที่ 2 : สาขา
  สังคมและสิ่งแวดล้อม
 6. ศรชัย  จีราระรื่นศักดิ์ และคณะ  ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายในฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  รางวัลที่ 3  : สาขา
  วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 7. ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า   โครงการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็น โดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบสำหรับโรงเพาะเห็ด  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
  รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 8. สุมิตร จำปา และนางสินีนาฎ  สุนทรหิรัญวงศ์   การตรวจหา Coliform Bacteria ในน้ำอย่างง่าย
  รางวัลที่ 3 : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ปี 2542

 1. วินัย ธีระเบญจกุล, ภัสรา โตวิจักษณ์ชัยกุล และหนูจันทร์ นามอ่อนตา รางวัลชนะเลิศ : สาขาผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ
 2. สมชาย จวบสวัสดิ์ รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.และสังคม
 3. แสงหล้า หึกขุนทด รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 4. อภิชาต ดิลกโศภณ และศกุนตลา ณ หนองคาย รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 5. ชูชาติ แสงอบ รางวัลชมเชย : สาขาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 6. รังสรรค์ บำรุงชีพ รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกกับ กฟผ.
 7. ไสว โพทอง รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 8. ผกา ทองเขาอ่อน รางวัลชมเชย : สาขาสาขาผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ
 9. ไพฑูรย์ แสงอนันต์ รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

ปี 2543

 1. สุขศิวะ เฉลิมชุติเดช รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 2. ศรีนารถ ศรีสวัสดิ์ รางวัลชมเชย :สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 3. สุวรรณี เลิศปัญญางาม รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 4. สุขสมบัติ อุคำพันธ์ รางวัลชมเชย : สาขาผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น
 5. ส.ต.ท.ชม จันทร์พุ่ม รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
 6. ศุลี มากศรทรง รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ปี 2544

 1. ปราณี ไชยเชษฐ รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคมประโยชน์
 2. ประสาท คุ้มสะอาด รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
 3. มนัส แสงเดช รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 4. ไพบูลย์ ชิดสิน รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
 5. นิยา วาเด็ง รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
 6. ประเทือง ขาวบาง รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคมประโยชน์

ปี 2545

 1. องอาจ ทัดเทียมดาว รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 2. โกศล โสภะกะลิน รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 3. วรศักดิ์ กฤตผล รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 4. วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์ รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
 5. อุดม สุวรรณรัตน์ รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
 6. สุทธิชัย จูประเสริฐพร รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ปี 2546

 1. บุญเลิศ ศิลป์ชัย รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 2. นิคม ฉันทะปรีดา รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 3. สุวรรณ ละมูล รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 4. สุวัฒน์ ทองบ่อ รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 5. ชูชีพ กาญจนสูตร รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 6. อนุชิต จารุจุมพล รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น
 7. ศรีศักดิ์ ธรรมะธารีย์ รางวัลชมเชย : สาขาผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น
 8. พิสิษฐ์ ชะเอมกูล, จันทิมา เจริญผล และ เบญจวรรณ ตาทฤศโธรัยห์ รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ปี 2547

 1. จ.อ.ชลอ  เจริญแสง   รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม
 2. ผาณิต  ตัณฑเศรษฐี   รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
 3. นิยา  วาเด็ง  รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
 4. สุวรรณ  ละมูล รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม