รางวัลผู้กระทำความดี

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับรางวัล

     1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หรืออดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ระดับ 11 ลงมา

     1.2 ต้องเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทั้งภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก

     1.3 สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ.

          โดยผลงานที่พิจารณาต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงาน ทางวิชาการมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” ทั้ง 4 สาขา

2. การพิจารณารางวัล

     2.1 ด้านทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.

          - มีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ กฟผ. และ

     2.2 ด้านทำคุณประโยชน์ต่อ สังคม

          - มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนทั่วไป

     2.3 ด้านผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

          - มีผลงานด้านบริหารหรือด้านปฏิบัติการ เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

           และได้รับคำยกย่องชมเชยในความสำเร็จของงาน

         - เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏต่อสังคมให้เห็นเด่นชัด

         - บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

     2.4 ด้านผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ

          - ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยไม่บกพร่อง ซื่อสัตย์ สุจริต และอุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทำงาน

          - มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          - ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน

          - เป็นการปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยอันตรายเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม

     2.4 ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก กับ กฟผ.

          - ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่าง กฟผ. กับประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

     2.5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         - มีผลงานที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

3. รางวัล

         - เป็นโล่รางวัลมีสัญลักษณ์ม้าน้ำทองคำ แบ่งเป็น ๓ รางวัล ได้แก่

รางวัลดีเลิศ รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลดีมาก

 

 รางวัลผลงานทางวิชาการ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับรางวัล

      - ผู้มีสิทธิรับรางวัล ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หรือบุคคลภายนอก


2. หลักเกณฑ์การให้รางวัล

     2.1 กรณีผลงาน ให้มีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร

     2.2 กรณีบทความ เอกสารทางวิชาการ ควรมีลักษณะเป็นการนำเสนอความคิดริเริ่มของผู้เสนอผลงาน เป็นหลักมากกว่าเป็นการประมวลแนวความคิดหรือเป็นแผนการทำงานของผู้อื่น

3. เป็นประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งาน กฟผ. และสามารถนำไปปฏิบัติได้ และหรือสร้างชื่อเสียงให้ กฟผ. หรือเป็นการสนับสนุนต่อนโยบายของ กฟผ.

4. เจ้าของผลงาน หน่วยงาน หรือกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้เสนอเข้ารับการพิจารณา

5. สาขาวิชาที่มีสิทธิขอรับรางวัล

     5.1 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เช่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ เกษตร ประมง ฯลฯ

     5.2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เช่น กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ

     5.3 สาขาบริหารและการเงิน เช่น กลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การเงิน การคลัง การงบประมาณ ฯลฯ

     5.4 สาขาสังคม สิ่งแวดล้อม และชีวอนามัย เช่น กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม สังคมวิทยา ประชาสัมพันธ์ สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย ฯลฯ

6. รางวัล

     รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล

     รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล

     รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล

     รางวัลชมเชย เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวนรางวัล ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

7. การตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด