ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2469 ณ อำเภอทุ่งคา จังหวัดภูเก็ต

- เป็นบุตรของ หลวงบริหารสิกขกิจ และนางจินดา สินธวานนท์

- มีพี่-น้อง รวม 8 คน ชาย 6 คน และหญิง 2 คน

- สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตร- ธิดา รวม 3 คน


การศึกษา

- สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (2484) 

- มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2486)

- ได้รับการประดับยศว่าที่ร้อยตรี จากโรงเรียนนายทหารสารวัตร (2488)

- ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2490)

- ได้รับทุนการศึกษา MDAP "ไปศึกษาต่อต่างประเทศสาขา Communication Officer และ Technical Instructor Course


ประวัติการทำงาน

- รับราชการสังกัดกรมทหารสื่อสาร (2492-2503) จนได้รับ ยศสูงสุด นาวาอากาศตรี

- เข้าทำงานที่การไฟฟ้ายันฮี ปัจจุบันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ระหว่างพฤกษาคม 2528 จนถึง กันยายน 2530


การทำงานเพื่อสังคม

- ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2530

- เป็นกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

 

  pic031

            สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมและการร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งเป็น กองทุน   "กำธน สินธวานนท์" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ฯพณฯ พลอกาศตรี  กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี อันเป็นการแสดงถึงน้ำใจและความผูกพันธ์ระหว่าง ฯพณฯ องคมนตรี กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้มีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายเผ่าพัชร ชวนะลิขิกร นายจามร สุทธิพงษ์ชัย และนายพิศิษฐ์ อนันตศานต์ เป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้ง

   มูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์"หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Kamthon Sindhavananda Foundation ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ    ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2537

          โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้

          1.ส่งเสริมความคิดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บำรุงขวัญของผู้ปฏิบัติงานที่ประกอบความดี หรือส่งเสริมความคิด ความสามารถของผู้ที่ได้ทำประโยชน์ด้านวิชาการ และหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

          2.บำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงานที่ได้ประกอบกรรมดี ทำชื่อเสียงให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

          3.ส่งเสริมผู้ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

          4.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

          5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องเกียวกับการเมือง                    

          คณะกรรมการมูลนิธิชุดแรก ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานมูลนิธิ นางองุ่น กมลยบุตร เป็นกรรมการและเหรัญญิก และนายสุพิณ ปัญญามาก เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งต่อมา นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานมูลนิธิ นางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังษี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นกรรมการและเหรัญญิก และนายอภิชาต ดิลกโศภณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

mini graphics hands 386869 รายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

   เครื่องหมายของมูลนิธิฯ : รูปม้าน้ำในกรอบหกเหลี่ยม

   มีตัวอักษรมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์"อยู่ใต้กรอบ

         

           สถานที่ทำการ : ตั้งอยู่ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่ 53 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี