รางวัลผลงานทางวิชาการ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับรางวัล

      - ผู้มีสิทธิรับรางวัล ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หรือบุคคลภายนอก


2. หลักเกณฑ์การให้รางวัล

     2.1 กรณีผลงาน ให้มีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร

     2.2 กรณีบทความ เอกสารทางวิชาการ ควรมีลักษณะเป็นการนำเสนอความคิดริเริ่มของผู้เสนอผลงาน เป็นหลักมากกว่าเป็นการประมวลแนวความคิดหรือเป็นแผนการทำงานของผู้อื่น

3. เป็นประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งาน กฟผ. และสามารถนำไปปฏิบัติได้ และหรือสร้างชื่อเสียงให้ กฟผ. หรือเป็นการสนับสนุนต่อนโยบายของ กฟผ.

4. เจ้าของผลงาน หน่วยงาน หรือกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้เสนอเข้ารับการพิจารณา

5. สาขาวิชาที่มีสิทธิขอรับรางวัล

     5.1 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เช่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ เกษตร ประมง ฯลฯ

     5.2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เช่น กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ

     5.3 สาขาบริหารและการเงิน เช่น กลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การเงิน การคลัง การงบประมาณ ฯลฯ

     5.4 สาขาสังคม สิ่งแวดล้อม และชีวอนามัย เช่น กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม สังคมวิทยา ประชาสัมพันธ์ สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย ฯลฯ

6. รางวัล

     รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล

     รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล

     รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล

     รางวัลชมเชย เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ จำนวนรางวัล ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

7. การตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด