ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2469 ณ อำเภอทุ่งคา จังหวัดภูเก็ต

- เป็นบุตรของ หลวงบริหารสิกขกิจ และนางจินดา สินธวานนท์

- มีพี่-น้อง รวม 8 คน ชาย 6 คน และหญิง 2 คน

- สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตร- ธิดา รวม 3 คน


การศึกษา

- สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (2484) 

- มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2486)

- ได้รับการประดับยศว่าที่ร้อยตรี จากโรงเรียนนายทหารสารวัตร (2488)

- ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2490)

- ได้รับทุนการศึกษา MDAP "ไปศึกษาต่อต่างประเทศสาขา Communication Officer และ Technical Instructor Course


ประวัติการทำงาน

- รับราชการสังกัดกรมทหารสื่อสาร (2492-2503) จนได้รับ ยศสูงสุด นาวาอากาศตรี

- เข้าทำงานที่การไฟฟ้ายันฮี ปัจจุบันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ระหว่างพฤกษาคม 2528 จนถึง กันยายน 2530


การทำงานเพื่อสังคม

- ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2530

- เป็นกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิอื่นๆ เป็นจำนวนมาก