มูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี  
เพื่อเสนอขอรับรางวัลมูลนิธิ 
กำธน สินธวานนท์” ประจำปี 2561


    123654789

การดำเนินการ

 

1. ผู้สนใจให้จัดส่งผลงานตามแบบฟอร์มการเสนอผลงานแนบท้ายประกาศ

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

   • รางวัลผลงานทางวิชาการ ส่งที่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ รางวัลมูลนิธิ กำธน สินธวานนท์” 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ห้อง 475 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี 
โทรศัพท์ 0-2436-7109

     >>>>>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางกัญจนา ภู่ประสิทธิ์ฤทธิ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ห้อง 473 อาคาร ท.100 โทรศัพท์ 0-2436-7155 โทรสาร 0-2436-7195 <<<<<<<

   • รางวัล ผู้กระทำความดี ส่งที่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผู้กระทำความดี     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้อง 389 อาคาร ท.100

 

2. คณะกรรมการมูลนิธิจะพิจารณาและประกาศผลการตัดสินประมาณเดือนสิงหาคม 2561

 

3. การตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

4. การมอบรางวัลประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561

 (คลิ๊ก) ประกาศมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์"       ที่ 2/2561 เรื่อง การประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี ประจำปี 2561