รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2559

 

1. กองระบบควบคุมและทดสอบฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตู้บอร์ดขนาดใหญ่

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 

2. กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

ชื่อผลงาน : ระบบ SCADA โทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ.

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

3. นายณัฐพล พินิจจันทร์ และคณะ

ชื่อผลงาน : ระบบป้องกันการอุดตัน Intake โรงไฟฟ้า โดยวิธี Air Spiral Barrier

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 

4. นายคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช และคณะ

ชื่อผลงาน : สารสนเทศสนับสนุนการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า เพื่อติดตามการใช้ไฟฟ้าของประเทศ

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

5. นายนวณัฐ เอื้ออนันต์ และคณะ 

ชื่อผลงาน : โปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่ง

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

6. นายณรงค์  แจ่มรัสมี และคณะ

ชื่อผลงาน : Turbine Monitoring and Control System (TMC)

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย