1. นายสุรชาติ ลี้รากรีผล

สาขา : ทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.

รางวัลที่ได้รับ รางวัลดีเลิศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

2. นายศิริพงษ์ พลคะชินทรานนท์

สาขา : ทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเลิศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายพิสิษฐ์ ชะเอมกูล

สาขา : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเลิศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

4. นายสุรพล โกมลเสน

สาขา : ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีมาก

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

5. นายฐิติวงษ์ คงพิกุล

สาขา : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีมาก

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน