รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2557

 

1. นายวัชร์พล ทานะกุล และคณะ

ชื่อผลงาน : เครื่องมือเปลี่ยนลูกถ้วย V – String ๖๐ องศา สายส่ง ๒๓๐ เควี สายคู่

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 
graphics arrows 867599
 
 

2. นางกัลล์ชลา มหิทธิหาญ

ชื่อผลงาน : การควบคุมและการปรับปรุงข้อกำหนดค่าแคลเซียมซัลไฟต์ หน่วยที่ ๘ - ๑๑ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 
graphics arrows 867599
 
 

3. นายอรรถวุฒิ กุลดี และคณะ

ชื่อผลงาน : Lockout Logic Diagram

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

graphics arrows 867599

4. นายประเสริฐ โพธิ์เดช และคณะ

ชื่อผลงาน : เครื่องมือทดสอบ Vibration Probe

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 
graphics arrows 867599

รายละเอียดผลงาน

 

5. นางรื่นฤดี ประชาศรี และคณะ

ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนวิธีเก็บตัวอย่างน้ำระบบหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดปริมาณ Corrosion Products
เป็นแบบ Integrated Sampling ให้เหมาะกับสถานกาณ์เดินเครื่องปัจจุบัน

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 
graphics arrows 867599

รายละเอียดผลงาน

6. แผนกระบบควบคุมหม้อน้ำและกังหัน

ชื่อผลงาน : เครื่องบันทึกเหตุการณ์ตามลำดับเวลาการเกิดเหตุของ กฟผ
แผนกระบบควบคุมหม้อน้ำและกังหัน

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 
graphics arrows 867599

รายละเอียดผลงาน