มูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี เพื่อเสนอขอรับรางวัลมูลนิธิ กำธน สินธวานนท์ประจำปี 2559 

 

    

 

การดำเนินการ

 

1. ผู้สนใจให้จัดส่งผลงานตามแบบฟอร์มการเสนอผลงานแนบท้ายประกาศ

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

   • รางวัลผลงานทางวิชาการ ส่งที่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ รางวัลมูลนิธิ กำธน สินธวานนท์” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ห้อง 475 อาคาร ท.100 (โทรศัพท์ 0-2436-7109, 0-2436-7155 โทรสาร 0-2436-7195)

   • รางวัล ผู้กระทำความดี ส่งที่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผู้กระทำความดี     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้อง 389 อาคาร ท.100

 

2. คณะกรรมการมูลนิธิจะพิจารณาและประกาศผลการตัดสินประมาณเดือนสิงหาคม 2558

 

3. การตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

4. การมอบรางวัลประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559

 

 

 (คลิ๊ก) ประกาศมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์"       ที่ 1/2559 เรื่อง การประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี ประจำปี 2559