นายสุรีย์ เหมะพรรณ์ กรรมการมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” ได้มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “เก่งไม่เก่ง ก็ครือกัน ถ้ามันมือ” จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท ให้กับ มูลนิธิฯ โดยมีนายวิทยา คชรักษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ...

 

           ในการประชุมวิสามัญประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์”
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. นายสุรีย์ เหมะพรรณ์ กรรมการมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” ได้มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “เก่งไม่เก่ง ก็ครือกัน ถ้ามันมือ” จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท ให้กับ มูลนิธิฯ โดยมีนายวิทยา คชรักษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ


          นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รวห. เปิดเผยว่า หนังสือ “เก่งไม่เก่ง ก็ครือกัน ถ้ามันมือ” เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของนายสุรีย์ เหมะพรรณ์ อดีตผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. เป็นการบันทึกสภาพแวดล้อม และความเป็นมาของสังคมในยุคก่อน โดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจตั้งแต่แรกเข้าทำงานที่ กฟผ. จนเกษียณอายุในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง พนักงาน กฟผ. ที่ได้อ่านจะได้รู้ถึงแง่มุมตลอดจนทัศนคติแนวคิดและการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ อย่างน่าสนใจและสนุกสนาน สามารถเป็นแนวทางสำหรับหนุ่มสาวเป็นอย่างดี หนังสือ “เก่งไม่เก่ง ก็ครือกัน ถ้ามันมือ” ได้จัดพิมพ์ทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ เล่ม จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๘๐ บาท เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์”


          สำหรับ มูลนิธิกำธน สินธวานนท์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิด ความสามารถผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ .ที่ทำประโยชน์ทางด้านวิชาการ หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของ กฟผ. รวมทั้งการบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงานที่ประกอบคุณงามความดี รวมถึงส่งเสริมผู้ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกกับ กฟผ. นอกจากนี้ มูลนิธิ ฯ ยังดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง