รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2556

 

1. นายประศาสน์ สุบรรพวงศ์  และคณะ

ชื่อผลงาน : เทคนิคอย่างง่ายการบำรุงรักษาชิ้นส่วนที่เป็นเกียร์และแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดภาวะโลกร้อน

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

2. นายชลอ นาคชาติ และคณะ

 

ชื่อผลงาน : Protocol Translator

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายณัฐพล ชะเอม และคณะ

ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพและกำลัง   การผลิตสำหรับเครื่องกังหันก๊าซ Siemens  รุ่น V94.3A โดยการปรับมุมการเปิด IGV

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

4. นายศิริพงษ์ พลคะชินทรานนท์ และคณะ

ชื่อผลงาน : เครื่องตรวจวัดควันและความร้อนเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

5. นายปุณณวัฒน์ ธาดาภาคย์

ชื่อผลงาน : โปรแกรม Substation e-logbook

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

6. นายเชริด กัลยาณมิตร

ชื่อผลงาน : การวิวัฒนาการของการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการผสมผสานระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสุขภาพโดยกรณีศึกษาที่โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาสังคม สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน