รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2555


1. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร และ นายสมชาย วิริยะพงษ์
ชื่อผลงาน : โปรแกรมจำลองอัจฉริยะโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 สปป. ลาว
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

 2. นายณธีพงศ์ เศรษฐีธีรยศ

ชื่อผลงาน : ระบบควบคุมกังหันโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Turbine Control for Hydro Power Plant)
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายณัฏฐพงศ์ ประคองสันติกุล และทีมงาน
ชื่อผลงาน : เครื่องเจียรแผ่นเซรามิก สำหรับงานประกอบแผ่นเซรามิกในห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ รุ่น V94.3A หรือ SGT5 – 4000F
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

4. นายณธีพงศ์ เศรษฐีธีรยศ
ชื่อผลงาน : การออกแบบและจัดทำระบบ Power Plant Strat/Stop and Control System (PSCS) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

5. แผนกวิศวกรรมศาสตร์และประเมินผลเครื่องจักรกล
ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนา Swing Shaft รถขุดไฟฟ้า P&H 2100 BL โดยใช้ระเบียบวิธี Finite Element
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

6. นายสมพร รัตนแก้ว
ชื่อผลงาน : อานแสนสุข
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

7. นายสายยุทธ พรมพา และทีมงาน
ชื่อผลงาน : การขยายพื้นที่รับส่งวิทยุสื่อสารให้ครอบพื้นที่การทำเหมืองแม่เมาะแบบอัตโนมัติ
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

8. นายสมคิด ธิวงค์
ชื่อผลงาน : ระบบเฝ้าระวังเขตเดินสายส่งระยะไกล (EGAT – RTM)
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

9. กองอนามัย อพอ.
ชื่อผลงาน : การคิดค้นสูตรและรูปแบบชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำดื่ม
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

10. แผนกเดินเครื่องกะ 2 กองเดินเครื่อง เขื่อนสิริกิติ์
ชื่อผลงาน : ระบบ Simulator จำลองความสูงระดับน้ำท้ายเขื่อนสิริกิติ์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

11. นายยุทธนา สุวรรณวิหค
ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณทำการ
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

12. นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด
ชื่อผลงาน : โปรแกรมการจัดทำป้ายห้ามห้าม (TAG OUT) และการบันทึกข้อมูลรายการแขวน/รายการปลดป้ายห้าม (TAG OUT) สำหรับงานบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน