1. นางสายลดา สิทธิวงศ์

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลเกียรติยศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

2. นายสิทธิชัย รัตนโฆสิต

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเยี่ยม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายฉลอง ปุระชะตะ

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเยี่ยม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน