1. นายบุญเลิศ ศิลป์ชัย

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

รางวัลที่ได้รับ : ดีเลิศ 

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

  

2. นายสำเร็จ กิตติวิโรจน์

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

รางวัลที่ได้รับ : ดีมาก

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายอรรณพ โหรวิชิต

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : ดีเยี่ยม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

4. นายสุวรรณ จงสัมฤทธิ์ดี

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : ดีเยี่ยม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

5. นายเกรียงศักดิ์ โรจนะรพีพงศ์

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : ดีมาก

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

6. นายสุชาติ ค้าทางชล

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : ดีมาก

graphics arrows 867599 รายละเอียดผลงาน

 

7. นายสัญญา ธุถาวร

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และ สังคม

รางวัลที่ได้รับ ดีเยี่ยม

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน