รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2554

 

1. นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์

รางวัลผู้กระทำความดี : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นางวนิชญา ธรรมประพัทธ์

รางวัลผู้กระทำความดี : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

3. นางศิริลักษณ์ ยะฝั้น

รางวัลชมเชย : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม