รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2553

 

1. นายชูชีพ กาญจนสูตร

รางวัลผู้กระทำความดี : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. น.ส.กุลจวรรณ สราญรมย์

รางวัลชมเชย : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น