รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2551

 

1. ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รางวัลผู้กระทำความดี : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นายก้องภพ รื่นศิริ

รางวัลผู้กระทำความดี : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. นายพิชิต ไตรศักดิ์

รางวัลชมเชย : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. น.ส.สมฤดี เจริญวารี

รางวัลผู้กระทำความดี : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

5. นายชัชวาล ไชยโอชะ

รางวัลชมเชย : ผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ

6. นายบุญปอง โพธิอะ

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

7. นายอาคม เจือสุวรรณ

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

8. นางพรทิพย์ อมาตยกุล

รางวัลผู้กระทำความดี : ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม