รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2550

 

1. นายพิสุทธิ์ อิทธิพรภาคย์

รางวัลผู้กระทำความดี : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นายอนันต์ คำประดิษฐ์ อดีตผู้ปฏิบัติงาน

รางวัลชมเชย : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. นายอรรณพ โหรวิชิต

รางวัลชมเชย : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. นายวรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์

รางวัลผู้กระทำความดี : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

5. นายสมภพ สุขสมบัติ

รางวัลชมเชย : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

6. นายมนัส เลื่อนพฤกษ์

รางวัลชมเชย : ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7. นายพิรุณ ศรีแสง

รางวัลชมเชย : ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม