รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2549

 

1. นางศกุนตลา ณ หนองคาย

รางวัลผู้กระทำความดี : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นายพิศิษฐ์ บุญประชา

รางวัลผู้กระทำความดี : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. นายสินชัย ชูผล

รางวัลชมเชย : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. นายธีระ วิภาตะศิลปิน

รางวัลชมเชย : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

5. นายนิพนธ์ อรุณศรี

รางวัลผู้กระทำความดี : ผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ

6. นายอภิชาติ สิงหเสนี (เป็นกรณีพิเศษ)

รางวัลผู้กระทำความดี : ผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ

7. พ.จ.ต.เอียง เจาะจัง

รางวัลชมเชย : ผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ

8. นายทวีศักดิ์ นันท์ธนะวานิช

รางวัลชมเชย : ผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ

9. นายสกชัย ผายพิมพ์

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี