รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2548

 

1. คณะบุคคล ประกอบด้วย

- นายศรีเดช ปัญจขันธ์
- นางสุพัตร์ พิมพ์กลาง
- นายนรชัย ไกรฤกษ์

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นายภูมินทร์ พินิจจันทร์

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. นายเดชา สุรพงษ์

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

4. นายทรงศิลป มะโน

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

5. นายประภาส ชุ่มทิ

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี