รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2547

 

1. สุนทร สิงหจารุ การลดอุณหภูมิแก๊สไอเสีย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 - 7

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

2. มานะชัย กิจวิจารณ์ และคณะ ใบมีดตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงแบบ Double Side Break ขนาดพิกัด 115 kV 2000 A

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. อุดม ยังประดิษฐ และคณะ การปรับปรุงสภาพหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องแก๊สเทอร์ไบน์ MS 9001 FA โรงไฟฟ้าพระนครใต้

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

4. เกียรติศักดิ์ เตียวกุล Vibration Problem of Steam Turbine of Mae Moh Thermal Power Plant

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

5. ประภาส พันธุ์อร่าม และคณะ การให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมผลิตลูกพันธุ์ปลา เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตการประมงในอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาเขื่อนปากมูล

รางวัลที่ 2 : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. ศรชัย จีราระรื่นศักดิ์ และคณะ ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายในฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

7. ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า โครงการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็น โดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบสำหรับโรงเพาะเห็ด โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

8. สุมิตร จำปา และนางสินีนาฎ สุนทรหิรัญวงศ์ การตรวจหา Coliform Bacteria ในน้ำอย่างง่าย

รางวัลที่ 3 : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม