รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2546

 

1. อดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ และคณะ แบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล ระบบไฟฟ้า (CIM)

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

2. ประวัติ ธนะราช ระบบรายงานเหตุการณ์การเดินเครื่อง Online

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

3. เกียรติศักดิ์ เตียวกุล และ พิริยะ ทองเชี่ยว The Condenser Loss Control Monitoring and Maintenance Management of Mae Moh Thermal Power Plant

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

4. กองสวิตช์เกียร์ Point on Wave Switching Controller

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

5. คงเดช ศรีสำราญ และคณะ "e-Learning ที่ใช้ Open Source"

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

6. สุรชาติ ลี้รากรีผล และ โอภาส น้ำสมบุญ การแก้ปัญหา Gas Turbine Trip และ HRSG จากการปิดของชุด Hydraulic Damper โดยประยุกต์ใช้เทคนิคสวิชชิ่ง ความถี่ต่ำควบคุมโซลินอยด์วาล์ว

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

7. จิระชัย ศรีสมบัติ Fly Ash Air Slide Channel โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 และ 6

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

8. สุมิตร จำปา การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผักตบชวา และจอกในการกำจัดซัลเฟตในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะ

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม