รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2544

 

1. ธานี จำเนียรกาล และคณะ การออกแบบคีย์บอร์ดสำหรับควบคุมการเดินเครื่อง

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

2. ไพฑูรย์ ปล้องมาก การวิจัยและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ระบบแผ่นดินไหว

รางวัลที่ 2 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

3. กมล แก้วประไพ และคณะ การลดจำนวนการขาดของสาย Overhead Ground Wire สายส่งขนาด 230,000 โวลท์

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

4. กัมปนาท จันสด ระบบ Doppler Sodar Online

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. พฤทธิชัย ปัญญวรรณศิริ อุปกรณรับส่งข้อมูลปลายทาง Remote Terminal Unit

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

6. มัญชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาคารควบคุมหลักและอาคารแปลงกำลังไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง ราชบุรี

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

7. ประสิทธิ์ สุริยะ และคณะ การสำรวจการติดเชื้อพยาธิ และพยาธิใบไม้เลือดในประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จ. อุบลราชธานี พ.ศ. 2536-2539

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

8. มนตรี สุวรรณมนตรี และคณะ จากรากหญ้าสู่การผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม