รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2543

 

1. สิทธินันท์ ประกอบไวทยกิจ การเปลี่ยนลูกถ้วย V-String ของสายส่ง 500 kV โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (500 kV V-String Bare Hand)

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

2. สมพงษ์ เลิศคชสีห์ Modify Air Inlet Filter Housing LKB-G10

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. แผนกโรงงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เครื่องดึงสารทำความเย็น R-12 เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้งาน

รางวัลที่ 3 : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. สุนัย โซวจินดา ระบบงานสวัสดิการ (One stop Services)

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์