รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2542

 

1. สมชัย กกกำแหง การออกแบบและการควบคุมคุณภาพเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ ในงานก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายอุปกรณ์หนักของ กฟผ. จ. สุราษฎร์ธานี

รางวัลที่ 1 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

2. สิทธิศักดิ์ คงชุม ระบบ Party - VHF ของ ฝปอ.

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. กมล แก้วประไพ และคณะ Spiral Overhead Ground Wire

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

4. ชูเกียรติ พรศาลนุวัฒน์ EASY MIMS ONLINE

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. บุญธรรม ป้อมวงศ์ ลดปัญหาจากการปลด-สับ ใบมีดผิดตัวขณะทำ Switching

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

6. ศรีสุภา จวบสวัสดิ์ การพัฒนาระบบการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของ กฟผ.

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

7. ชัยโรจน์ จักรไพศาล การแก้ไขปัญหาการขัดข้องของอุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้าภายในลานไกไฟฟ้า

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

8. รัตนะ ยิ้มสกุลกาญจน์ รูปปั้นไดโนเสาร์

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

9. วรศักดิ์ กฤผล การเปรียบเทียบอุบัติการการพบโรคระบบหายใจและโรคผิวหนังเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังในประชากรที่อาศัยอยู้พื้นที่ใกล้เคียงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10. สายลดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา การศึกษาคุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพหลังการสร้างเขื่อนสิริกิติ์

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา