รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2541

 

1. นวณัฐ เอื้ออนันต์ ระบบเครือข่าย PC Computer เชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลด้วยระบบ X.25 Communication Protocol โดยใช้การประยุกต์ใช้งาน RT-Kernel Multi Tasking

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

2. ประยูร ขาวซัง เครื่องดูดคราบน้ำมันบนผิวน้ำ

รางวัลที่ 1 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. บรรจบ ไอยะรา ระบบข้อมูลปัจจุบันของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8

รางวัลที่ 2 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

4. ชูเกียรติ พรศาลนุวัฒน์ EASY MIMS ONLINE

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. กมล แก้วประไพ และ คณะ ลดเวลาในการซ่อมสาย Over Heal GroundWire ในสายส่งขนาดแรงดัน 230,000 โวลท์ นครสวรรค์-ตาก 2

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

6. วิศว จักรไพศาล ผลกระทบของขี้เถ้าลอยในปฏิกิริยาปอซโซลานิกที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตสมรรถนะสูง

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

7. พฤทธิชัย ปัญญวรรณศิริ ระบบ PC Computer ที่สื่อสารข้อมูลแบบพร้อมเพรียงกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง กฟผ.

รางวัลชมเชย : วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

8. บุญดวน สายสุวรรณ การศึกษาการจัดการเถ้าลอยจากการใช้ Precipitator ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

9. เอกพล พลบัวไข โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านรอบเขื่อน ปี 2540-2541

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยาปี