รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2540

 

1. ฐิติพัฒน์ ตริยางกูรศรี การแก้ปัญหาเพาเวอร์โฟลว์โดย Excel Solver

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต

2. ดำรงค์ ถาวรวิสุทธิกุล ความรู้จากการพังทลายของ Slope และการปรับแก้แบบบ่อเหมืองแม่เมาะ

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. สำนักงานแพทย์และอนามัย. รางวัลดีเด่นการสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน

รางวัลที่ 2 : สาขาสังคมวิทยา

4. สมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล การพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารบุคลอินทราเน็ต

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. วินัย จงสงวนประดับ การลดขั้นตอนเงินยืมทดรอง รางวัลชมเชย : สาขาการคลัง

6. ไพรัช สิฏฐกุล รายงานศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติมในการดำเนิน Second Reserves สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

7. สายลดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา การศึกษาคุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพหลังการสร้างเขื่อนสิริกิติ์

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา