รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2539

 

1. วินัย ธีรเบญจกุล ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

2. ธีราวุธ น้อยนะวะกุล รายงานการวิจัยตามโครงการอนุรักษ์นกปากห่างและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 2 : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. หนุ่มไฟแรง การปรับปรุงใบมีดยี่ห้อ Osaka Hasegawa ซึ่งปลด-สับ ยาก ให้ปลดสับ-ปลด สะดวกขึ้น

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

4. นายอุดม ยังประดิษฐ์ การดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าทางด้าน Air Inlet Filter ของ Gas Turbine

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

5. อารยา รัมภกาภรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจเครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการ

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6. จิรศักดิ์ ธีระวราพฤกษ์ โปรแกรมการกรอกล่วงเวลา (โปรแกรม OTP 1.0)

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

7. วัฒนา มีวาสนา เรื่องมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

8. ส่วนงานพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา มวลชนสัมพันธ์ "การมอบอุปกรณ์และทุนการศึกษา" กองศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา