รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2547

 

1. จ.อ.ชลอ เจริญแสง

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. ผาณิต ตัณฑเศรษฐี

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

3. นิยา วาเด็ง

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

4. สุวรรณ ละมูล

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


รางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560