รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2546

 

1. บุญเลิศ ศิลป์ชัย

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นิคม ฉันทะปรีดา

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. สุวรรณ ละมูล

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. สุวัฒน์ ทองบ่อ

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

5. ชูชีพ กาญจนสูตร

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

6. อนุชิต จารุจุมพล

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

7. ศรีศักดิ์ ธรรมะธารีย์

รางวัลชมเชย : สาขาผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

8. พิสิษฐ์ ชะเอมกูล, จันทิมา เจริญผล และ เบญจวรรณ ตาทฤศโธรัยห์

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี


รางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560