รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2545

 

1. องอาจ ทัดเทียมดาว

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. โกศล โสภะกะลิน

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. วรศักดิ์ กฤตผล

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

5. อุดม สุวรรณรัตน์

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

6. สุทธิชัย จูประเสริฐพร

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี


รางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560