รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2544

 

1. ปราณี ไชยเชษฐ

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคมประโยชน์

2. ประสาท คุ้มสะอาด

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

3. มนัส แสงเดช

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. ไพบูลย์ ชิดสิน

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

5. นิยา วาเด็ง

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

6. ประเทือง ขาวบาง

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคมประโยชน์


รางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560