รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2543

 

1. สุขศิวะ เฉลิมชุติเดช

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. ศรีนารถ ศรีสวัสดิ์

รางวัลชมเชย :สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. สุวรรณี เลิศปัญญางาม

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. สุขสมบัติ อุคำพันธ์

รางวัลชมเชย : สาขาผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

5. ส.ต.ท.ชม จันทร์พุ่ม

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

6. ศุลี มากศรทรง

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี


รางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560