รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2542

 

1. วินัย ธีระเบญจกุล, ภัสรา โตวิจักษณ์ชัยกุล และหนูจันทร์ นามอ่อนตา

รางวัลชนะเลิศ : สาขาผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ

2. สมชาย จวบสวัสดิ์

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.และสังคม

3. แสงหล้า หึกขุนทด

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. อภิชาต ดิลกโศภณ และศกุนตลา ณ หนองคาย

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

5. ชูชาติ แสงอบ

รางวัลชมเชย : สาขาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. รังสรรค์ บำรุงชีพ

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกกับ กฟผ.

7. ไสว โพทอง

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

8. ผกา ทองเขาอ่อน

รางวัลชมเชย : สาขาสาขาผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ

9. ไพฑูรย์ แสงอนันต์ รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม


รางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560