รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2537

 

1. กลุ่ม "ทุ่นแรง" การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีราคาไม่เกิน 500 บาท

รางวัลที่ 1 : สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

2. สมชัย กกกำแหง ทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้างฐานรากสนามบินนานาชาติที่หนองงูเห่า

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. วิภาจรีย์ ศัลยพงษ์ การใช้เฝือกพยุงเอวเพื่อป้องกันโรคปวดหลัง

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

4. สุรศักดิ์ ฝันเชียร กฟผ. 25 ปี พัฒนา ผลิตไฟฟ้าเพื่อประชาชน

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยาปี