มูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี เพื่อเสนอขอรับรางวัลมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” ประจำปี 2557

    การดำเนินการ

1. ผู้สนใจให้จัดส่งผลงานตามแบบฟอร์มการเสนอผลงานแนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

   • รางวัลผลงานทางวิชาการ ส่งที่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ      รางวัลมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ห้อง ๔๗๕ อาคาร ท.๑๐๐            (โทรศัพท์ 0-2436-7109, 0-2436-7155 โทรสาร 0-2436-7195)

   • รางวัล ผู้กระทำความดี ส่งที่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผู้กระทำความดี                 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้อง 389 อาคาร ท.100

2. คณะกรรมการมูลนิธิจะพิจารณาและประกาศผลการตัดสินประมาณเดือนสิงหาคม           2558

3. การตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. การมอบรางวัลประมาณเดือนพฤศจิกายน 2558

 

ประกาศมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ที่ 1/2558 เรื่อง การประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี ประจำปี 2557