คณะกรรมการมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์"

1. นายวีระวัฒน์ ชลายน เป็นประธานกรรมการ

2. นายวิทยา คชรักษ์ เป็นรองประธานกรรมการ

3. นายไกรสีห์ กรรณสูต เป็นรองประธานกรรมการ

4. นายสมบัติ ศานติจารี เป็นกรรมการ

5. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เป็นกรรมการ

6. นายจำนงค์ วงศ์สว่าง เป็นกรรมการ

7. นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์ เป็นกรรมการ

8. นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์ เป็นกรรมการ

9. นายปราโมทย์ อินสว่าง เป็นกรรมการ

10. นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ เป็นกรรมการ

11. นายสุรีย์ เหมะพรรณ์ เป็นกรรมการ

12. นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ เป็นกรรมการ

13. นายวิทยา บุญหนุน เป็นกรรมการและเหรัญญิก

14. นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ