รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2536


1. นายกิตติ สิริกวิน การศึกษาการนำขี้เถ้าลอยลิกไนต์มาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุก่อสร้างงานดิน

รางวัลที่1 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

2. นายเรวัตร สุวรรณกิตติ บทความ "เพื่อแผ่นดินไทย" และหนังสือการพัฒนา แหล่งน้ำในประเทศไทย

รางวัลที่2 : สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3. นายนิพนธ์ เหตระกูล การศึกษาแผ่นดินไหวในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนเขาแหลม

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

4. สุวพันธ์ นิลายน หนังสือ "อุตุนิยมวิทยา"

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. นายพีระพล พจนารถ การแก้ปัญหา UNIT 4 TRIP จากความผิดปกติในระบบBSC

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

6. เจริญ ทะมังกลาง การออกแบบตัวเหนี่ยวนำเพื่อช่วยลด กระแสทรานเซียนท์โดยทำให้เหมาะสม

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

7. ประสิทธิ์ นิรัติศยกุล งานวิจัยปลูกพืชเพื่อบำบัดคุณภาพน้ำเสียจากโครงการแม่เมาะ

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8. จุมพฎา พิชัยวงศ ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพงาน ศึกษาเฉพาะกรณีกฟผ.

รางวัลชมเชย : สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

9. ประกิจ ย่าพรหม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนปากมูล

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

10. มนตรี สุวรรณมนตรี Establishment of National Involuntary Resettlement Policy : The Case Study of Agriculture-Based Resettlement of People Displacement

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

11. สุรีย์ เหมะพรรณ์ สองพระองค์ คู่ขวัญ คู่บารมี คู่โลก

รางวัลเกียรติยศ : สาขาปรัชญา