รางวัลผู้กระทำความดี

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับรางวัล

     1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หรืออดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ระดับ 11 ลงมา

     1.2 ต้องเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทั้งภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก

     1.3 สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ.

          โดยผลงานที่พิจารณาต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงาน ทางวิชาการมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” ทั้ง 4 สาขา

2. การพิจารณารางวัล

     2.1 ด้านทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.

          - มีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ กฟผ. และ

     2.2 ด้านทำคุณประโยชน์ต่อ สังคม

          - มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนทั่วไป

     2.3 ด้านผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

          - มีผลงานด้านบริหารหรือด้านปฏิบัติการ เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

           และได้รับคำยกย่องชมเชยในความสำเร็จของงาน

         - เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏต่อสังคมให้เห็นเด่นชัด

         - บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

     2.4 ด้านผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ

          - ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยไม่บกพร่อง ซื่อสัตย์ สุจริต และอุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทำงาน

          - มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          - ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน

          - เป็นการปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยอันตรายเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม

     2.4 ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก กับ กฟผ.

          - ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่าง กฟผ. กับประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

     2.5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         - มีผลงานที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

3. รางวัล

         - เป็นโล่รางวัลมีสัญลักษณ์ม้าน้ำทองคำ แบ่งเป็น ๓ รางวัล ได้แก่

รางวัลดีเลิศ รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลดีมาก