การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2548

 

1. คณะบุคคล ประกอบด้วย

- นายศรีเดช ปัญจขันธ์
- นางสุพัตร์ พิมพ์กลาง
- นายนรชัย ไกรฤกษ์

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นายภูมินทร์ พินิจจันทร์

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. นายเดชา สุรพงษ์

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

4. นายทรงศิลป มะโน

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

5. นายประภาส ชุ่มทิ

รางวัลชมเชย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2547

 

1. จ.อ.ชลอ เจริญแสง

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. ผาณิต ตัณฑเศรษฐี

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

3. นิยา วาเด็ง

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

4. สุวรรณ ละมูล

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2546

 

1. บุญเลิศ ศิลป์ชัย

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นิคม ฉันทะปรีดา

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. สุวรรณ ละมูล

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. สุวัฒน์ ทองบ่อ

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

5. ชูชีพ กาญจนสูตร

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

6. อนุชิต จารุจุมพล

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

7. ศรีศักดิ์ ธรรมะธารีย์

รางวัลชมเชย : สาขาผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

8. พิสิษฐ์ ชะเอมกูล, จันทิมา เจริญผล และ เบญจวรรณ ตาทฤศโธรัยห์

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2545

 

1. องอาจ ทัดเทียมดาว

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. โกศล โสภะกะลิน

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

3. วรศักดิ์ กฤตผล

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

5. อุดม สุวรรณรัตน์

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

6. สุทธิชัย จูประเสริฐพร

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2544

 

1. ปราณี ไชยเชษฐ

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคมประโยชน์

2. ประสาท คุ้มสะอาด

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

3. มนัส แสงเดช

รางวัลชมเชย : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

4. ไพบูลย์ ชิดสิน

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

5. นิยา วาเด็ง

รางวัลชมเชย : สาขาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

6. ประเทือง ขาวบาง

รางวัลผู้กระทำความดี : สาขาการทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคมประโยชน์