การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1. นางสาวสายรุ้ง เกิดแก้ว

สาขา : ทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.

รางวัลที่ได้รับ รางวัลดีเลิศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

2. นายสมบูรณ์ คงปาน

สาขา : ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีมาก

graphics arrows 867599

รายละเอียดผลงาน

1. นายสุรชาติ ลี้รากรีผล

สาขา : ทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.

รางวัลที่ได้รับ รางวัลดีเลิศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

2. นายศิริพงษ์ พลคะชินทรานนท์

สาขา : ทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ.

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเลิศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายพิสิษฐ์ ชะเอมกูล

สาขา : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเลิศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

4. นายสุรพล โกมลเสน

สาขา : ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีมาก

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

5. นายฐิติวงษ์ คงพิกุล

สาขา : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีมาก

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

 

 

1. นางสายลดา สิทธิวงศ์

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลเกียรติยศ

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

2. นายสิทธิชัย รัตนโฆสิต

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเยี่ยม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายฉลอง ปุระชะตะ

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเยี่ยม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

1. นายบุญเลิศ ศิลป์ชัย

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

รางวัลที่ได้รับ : ดีเลิศ 

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

  

2. นายสำเร็จ กิตติวิโรจน์

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

รางวัลที่ได้รับ : ดีมาก

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายอรรณพ โหรวิชิต

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : ดีเยี่ยม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

4. นายสุวรรณ จงสัมฤทธิ์ดี

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : ดีเยี่ยม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

5. นายเกรียงศักดิ์ โรจนะรพีพงศ์

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : ดีมาก

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

6. นายสุชาติ ค้าทางชล

สาขา : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

รางวัลที่ได้รับ : ดีมาก

graphics arrows 867599 รายละเอียดผลงาน

 

7. นายสัญญา ธุถาวร

สาขา : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และ สังคม

รางวัลที่ได้รับ ดีเยี่ยม

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

 

 

 

 

 

รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้กระทำความดีปี 2554

 

1. นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์

รางวัลผู้กระทำความดี : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม

2. นางวนิชญา ธรรมประพัทธ์

รางวัลผู้กระทำความดี : ผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

3. นางศิริลักษณ์ ยะฝั้น

รางวัลชมเชย : การทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม