การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2541

 

1. นวณัฐ เอื้ออนันต์ ระบบเครือข่าย PC Computer เชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลด้วยระบบ X.25 Communication Protocol โดยใช้การประยุกต์ใช้งาน RT-Kernel Multi Tasking

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

2. ประยูร ขาวซัง เครื่องดูดคราบน้ำมันบนผิวน้ำ

รางวัลที่ 1 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. บรรจบ ไอยะรา ระบบข้อมูลปัจจุบันของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8

รางวัลที่ 2 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

4. ชูเกียรติ พรศาลนุวัฒน์ EASY MIMS ONLINE

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. กมล แก้วประไพ และ คณะ ลดเวลาในการซ่อมสาย Over Heal GroundWire ในสายส่งขนาดแรงดัน 230,000 โวลท์ นครสวรรค์-ตาก 2

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

6. วิศว จักรไพศาล ผลกระทบของขี้เถ้าลอยในปฏิกิริยาปอซโซลานิกที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตสมรรถนะสูง

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

7. พฤทธิชัย ปัญญวรรณศิริ ระบบ PC Computer ที่สื่อสารข้อมูลแบบพร้อมเพรียงกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง กฟผ.

รางวัลชมเชย : วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

8. บุญดวน สายสุวรรณ การศึกษาการจัดการเถ้าลอยจากการใช้ Precipitator ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

9. เอกพล พลบัวไข โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านรอบเขื่อน ปี 2540-2541

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยาปี

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2540

 

1. ฐิติพัฒน์ ตริยางกูรศรี การแก้ปัญหาเพาเวอร์โฟลว์โดย Excel Solver

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต

2. ดำรงค์ ถาวรวิสุทธิกุล ความรู้จากการพังทลายของ Slope และการปรับแก้แบบบ่อเหมืองแม่เมาะ

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. สำนักงานแพทย์และอนามัย. รางวัลดีเด่นการสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน

รางวัลที่ 2 : สาขาสังคมวิทยา

4. สมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล การพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารบุคลอินทราเน็ต

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. วินัย จงสงวนประดับ การลดขั้นตอนเงินยืมทดรอง รางวัลชมเชย : สาขาการคลัง

6. ไพรัช สิฏฐกุล รายงานศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติมในการดำเนิน Second Reserves สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

7. สายลดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา การศึกษาคุณภาพชีวิตของราษฎรอพยพหลังการสร้างเขื่อนสิริกิติ์

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2539

 

1. วินัย ธีรเบญจกุล ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

2. ธีราวุธ น้อยนะวะกุล รายงานการวิจัยตามโครงการอนุรักษ์นกปากห่างและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 2 : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. หนุ่มไฟแรง การปรับปรุงใบมีดยี่ห้อ Osaka Hasegawa ซึ่งปลด-สับ ยาก ให้ปลดสับ-ปลด สะดวกขึ้น

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

4. นายอุดม ยังประดิษฐ์ การดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าทางด้าน Air Inlet Filter ของ Gas Turbine

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

5. อารยา รัมภกาภรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจเครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการ

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6. จิรศักดิ์ ธีระวราพฤกษ์ โปรแกรมการกรอกล่วงเวลา (โปรแกรม OTP 1.0)

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

7. วัฒนา มีวาสนา เรื่องมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

8. ส่วนงานพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา มวลชนสัมพันธ์ "การมอบอุปกรณ์และทุนการศึกษา" กองศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2537

 

1. กลุ่ม "ทุ่นแรง" การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีราคาไม่เกิน 500 บาท

รางวัลที่ 1 : สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

2. สมชัย กกกำแหง ทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้างฐานรากสนามบินนานาชาติที่หนองงูเห่า

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. วิภาจรีย์ ศัลยพงษ์ การใช้เฝือกพยุงเอวเพื่อป้องกันโรคปวดหลัง

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

4. สุรศักดิ์ ฝันเชียร กฟผ. 25 ปี พัฒนา ผลิตไฟฟ้าเพื่อประชาชน

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยาปี

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2536


1. นายกิตติ สิริกวิน การศึกษาการนำขี้เถ้าลอยลิกไนต์มาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุก่อสร้างงานดิน

รางวัลที่1 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

2. นายเรวัตร สุวรรณกิตติ บทความ "เพื่อแผ่นดินไทย" และหนังสือการพัฒนา แหล่งน้ำในประเทศไทย

รางวัลที่2 : สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3. นายนิพนธ์ เหตระกูล การศึกษาแผ่นดินไหวในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนเขาแหลม

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

4. สุวพันธ์ นิลายน หนังสือ "อุตุนิยมวิทยา"

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. นายพีระพล พจนารถ การแก้ปัญหา UNIT 4 TRIP จากความผิดปกติในระบบBSC

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

6. เจริญ ทะมังกลาง การออกแบบตัวเหนี่ยวนำเพื่อช่วยลด กระแสทรานเซียนท์โดยทำให้เหมาะสม

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

7. ประสิทธิ์ นิรัติศยกุล งานวิจัยปลูกพืชเพื่อบำบัดคุณภาพน้ำเสียจากโครงการแม่เมาะ

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8. จุมพฎา พิชัยวงศ ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพงาน ศึกษาเฉพาะกรณีกฟผ.

รางวัลชมเชย : สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

9. ประกิจ ย่าพรหม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนปากมูล

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

10. มนตรี สุวรรณมนตรี Establishment of National Involuntary Resettlement Policy : The Case Study of Agriculture-Based Resettlement of People Displacement

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมวิทยา

11. สุรีย์ เหมะพรรณ์ สองพระองค์ คู่ขวัญ คู่บารมี คู่โลก

รางวัลเกียรติยศ : สาขาปรัชญา