การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2559

 

1. กองระบบควบคุมและทดสอบฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตู้บอร์ดขนาดใหญ่

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 

2. กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

ชื่อผลงาน : ระบบ SCADA โทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ.

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

3. นายณัฐพล พินิจจันทร์ และคณะ

ชื่อผลงาน : ระบบป้องกันการอุดตัน Intake โรงไฟฟ้า โดยวิธี Air Spiral Barrier

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 

4. นายคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช และคณะ

ชื่อผลงาน : สารสนเทศสนับสนุนการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า เพื่อติดตามการใช้ไฟฟ้าของประเทศ

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

5. นายนวณัฐ เอื้ออนันต์ และคณะ 

ชื่อผลงาน : โปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่ง

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

6. นายณรงค์  แจ่มรัสมี และคณะ

ชื่อผลงาน : Turbine Monitoring and Control System (TMC)

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2557

 

1. นายวัชร์พล ทานะกุล และคณะ

ชื่อผลงาน : เครื่องมือเปลี่ยนลูกถ้วย V – String ๖๐ องศา สายส่ง ๒๓๐ เควี สายคู่

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 
graphics arrows 867599
 
 

2. นางกัลล์ชลา มหิทธิหาญ

ชื่อผลงาน : การควบคุมและการปรับปรุงข้อกำหนดค่าแคลเซียมซัลไฟต์ หน่วยที่ ๘ - ๑๑ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 
graphics arrows 867599
 
 

3. นายอรรถวุฒิ กุลดี และคณะ

ชื่อผลงาน : Lockout Logic Diagram

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

graphics arrows 867599

4. นายประเสริฐ โพธิ์เดช และคณะ

ชื่อผลงาน : เครื่องมือทดสอบ Vibration Probe

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 
graphics arrows 867599

รายละเอียดผลงาน

 

5. นางรื่นฤดี ประชาศรี และคณะ

ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนวิธีเก็บตัวอย่างน้ำระบบหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดปริมาณ Corrosion Products
เป็นแบบ Integrated Sampling ให้เหมาะกับสถานกาณ์เดินเครื่องปัจจุบัน

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 
graphics arrows 867599

รายละเอียดผลงาน

6. แผนกระบบควบคุมหม้อน้ำและกังหัน

ชื่อผลงาน : เครื่องบันทึกเหตุการณ์ตามลำดับเวลาการเกิดเหตุของ กฟผ
แผนกระบบควบคุมหม้อน้ำและกังหัน

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 
graphics arrows 867599

รายละเอียดผลงาน

 

 

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2556

 

1. นายประศาสน์ สุบรรพวงศ์  และคณะ

ชื่อผลงาน : เทคนิคอย่างง่ายการบำรุงรักษาชิ้นส่วนที่เป็นเกียร์และแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดภาวะโลกร้อน

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

2. นายชลอ นาคชาติ และคณะ

 

ชื่อผลงาน : Protocol Translator

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายณัฐพล ชะเอม และคณะ

ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพและกำลัง   การผลิตสำหรับเครื่องกังหันก๊าซ Siemens  รุ่น V94.3A โดยการปรับมุมการเปิด IGV

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

4. นายศิริพงษ์ พลคะชินทรานนท์ และคณะ

ชื่อผลงาน : เครื่องตรวจวัดควันและความร้อนเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

5. นายปุณณวัฒน์ ธาดาภาคย์

ชื่อผลงาน : โปรแกรม Substation e-logbook

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

6. นายเชริด กัลยาณมิตร

ชื่อผลงาน : การวิวัฒนาการของการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการผสมผสานระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสุขภาพโดยกรณีศึกษาที่โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาสังคม สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2555


1. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร และ นายสมชาย วิริยะพงษ์
ชื่อผลงาน : โปรแกรมจำลองอัจฉริยะโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 สปป. ลาว
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

 2. นายณธีพงศ์ เศรษฐีธีรยศ

ชื่อผลงาน : ระบบควบคุมกังหันโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Turbine Control for Hydro Power Plant)
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

3. นายณัฏฐพงศ์ ประคองสันติกุล และทีมงาน
ชื่อผลงาน : เครื่องเจียรแผ่นเซรามิก สำหรับงานประกอบแผ่นเซรามิกในห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ รุ่น V94.3A หรือ SGT5 – 4000F
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

4. นายณธีพงศ์ เศรษฐีธีรยศ
ชื่อผลงาน : การออกแบบและจัดทำระบบ Power Plant Strat/Stop and Control System (PSCS) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

5. แผนกวิศวกรรมศาสตร์และประเมินผลเครื่องจักรกล
ชื่อผลงาน : การออกแบบและพัฒนา Swing Shaft รถขุดไฟฟ้า P&H 2100 BL โดยใช้ระเบียบวิธี Finite Element
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

6. นายสมพร รัตนแก้ว
ชื่อผลงาน : อานแสนสุข
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

7. นายสายยุทธ พรมพา และทีมงาน
ชื่อผลงาน : การขยายพื้นที่รับส่งวิทยุสื่อสารให้ครอบพื้นที่การทำเหมืองแม่เมาะแบบอัตโนมัติ
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

8. นายสมคิด ธิวงค์
ชื่อผลงาน : ระบบเฝ้าระวังเขตเดินสายส่งระยะไกล (EGAT – RTM)
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

9. กองอนามัย อพอ.
ชื่อผลงาน : การคิดค้นสูตรและรูปแบบชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำดื่ม
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

10. แผนกเดินเครื่องกะ 2 กองเดินเครื่อง เขื่อนสิริกิติ์
ชื่อผลงาน : ระบบ Simulator จำลองความสูงระดับน้ำท้ายเขื่อนสิริกิติ์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

11. นายยุทธนา สุวรรณวิหค
ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณทำการ
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

12. นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด
ชื่อผลงาน : โปรแกรมการจัดทำป้ายห้ามห้าม (TAG OUT) และการบันทึกข้อมูลรายการแขวน/รายการปลดป้ายห้าม (TAG OUT) สำหรับงานบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

graphics arrows 867599รายละเอียดผลงาน

 

 

 

 

รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2547

 

1. สุนทร สิงหจารุ การลดอุณหภูมิแก๊สไอเสีย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 - 7

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

2. มานะชัย กิจวิจารณ์ และคณะ ใบมีดตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงแบบ Double Side Break ขนาดพิกัด 115 kV 2000 A

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. อุดม ยังประดิษฐ และคณะ การปรับปรุงสภาพหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องแก๊สเทอร์ไบน์ MS 9001 FA โรงไฟฟ้าพระนครใต้

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

4. เกียรติศักดิ์ เตียวกุล Vibration Problem of Steam Turbine of Mae Moh Thermal Power Plant

รางวัลที่ 2 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

5. ประภาส พันธุ์อร่าม และคณะ การให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมผลิตลูกพันธุ์ปลา เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตการประมงในอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาเขื่อนปากมูล

รางวัลที่ 2 : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. ศรชัย จีราระรื่นศักดิ์ และคณะ ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายในฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 3 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

7. ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า โครงการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็น โดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบสำหรับโรงเพาะเห็ด โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

8. สุมิตร จำปา และนางสินีนาฎ สุนทรหิรัญวงศ์ การตรวจหา Coliform Bacteria ในน้ำอย่างง่าย

รางวัลที่ 3 : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม